Životní prostředí a ekologie ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o.

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se hlásí ke konceptu tzv. udržitelného rozvoje založeno na novém vztahu mezi lidmi a jejich přístupu k prostředí, ve kterém žijí. Vedení společnosti si plně uvědomuje existenci negativních vlivů slévárenské výroby na životní prostředí a proto je významnou součástí výrobního programu společnosti ochrana životního prostředí s cílem neustále snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí a minimalizovat tyto vlivy, ať v odpadovém hospodářství, v ochraně ovzduší, tak i v oblasti ochrany spodních vod.

Vítkovické slévárny spol. s.r.o. jako společensky odpovědná firma investovala od roku 2014 do ekologizace svých provozů 6 703 321 Kč. Díky těmto investicím se podařilo snížit množství tuhých znečišťujících látek pod 10mg/m3 přičemž limit platný pro Ostravu je 20mg/m3.

Odpadové hospodářství

Nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které vznikají v procesu výroby ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se řídí v souladu se zákonem č. 185/2002Sb. Odpady jsou shromažďovány na určených místech a tříděny dle katalogu odpadů. Společnost má zpracován Plán odpadového hospodářství dle § 44 zákona odpadech a § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V rámci integrovaného povolení bod 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady byl společnosti udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajících při výrobní činnosti.
Součástí nakládání s odpady je také provádění povinných analýz odpadů.

Ochrana ovzduší

V roce 2007 bylo společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vydáno integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002Sb. o integrované prevenci, které stanoví jako provozovateli zařízení dle §13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci závazné podmínky provozu zařízení, a to emisní limity v souladu s §14 odst.1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s §13 odst.44 písm. i) zákona o integrované prevenci.
Společnost se stále podílí na snižování emisí.

Na slévárně odlitků bylo instalováno nové odprašovací zařízení elektrické obloukové pece firmou APF Praha, které zajišťuje plnění emisního limitu pro znečišťující látku TZL . K dalšímu snižování emisí na Slévárně odlitků došlo zprovozněním odlučovače pro odsávácí zařízení na vybíjení odlitků.

Na Slévárně válců bylo instalováno odsávání kelímkových elektrických indukčních pecí firmou EKOGLOBAL, spol. s r.o., které řeší odsávání a čištění zplodin. V druhé fázi bude realizováno odsávání licích pánví při odlévání a legování, čímž dojde k dalšímu snížení emisí a zlepšení životního prostředí.

Pravidelně je prováděno měření emisí v zákonných intervalech dle jednotlivých znečišťování.

Vodní hospodářství

Systémem uzavřených vodních okruhů a svedením odpadních vod do centrální kanalizace, která je napojena na ÚČOV ČEZ a.s. je zajištěno šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod.

Opatření pro předcházení havárií z hlediska ochrany vod jsou řešena v souladu se schválenými havarijními plány.

Plnění pro hospodárné využívání surovin a energie

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., každoročně investuje do rozvoje a modernizace výrobního zařízení, a to nejen pro zvýšení vlastní produkce, ale také z důvodů úspor energií.

V rámci hospodárného využívání surovin a energie byl zpracován v prosinci roku 2003 energetický audit společností ECO –Projekt – Invest, s.r.o., který obsahuje závěrečná doporučovaná opatření, která budou řešena dle důležitosti a dle finančních možností společnosti.

Z těchto doporučených opatření byla již provedena řada úprav, a to:

izolace armatur pro horkovod a páru
místo dodatečné izolace plechových vrat byla troje vrata vyměněna za lamelové s izolací
postupně jsou nakupována úsporná svítidla pro výrobní haly, nová svítidla mají poloviční spotřebu energie při srovnatelné svítivosti
výměna jednoduchého prosklení polykarbonátem, v letech 2008 -2010 byla provedena rekonstrukce 8 světlíků spojena s výměnou drátoskla za polykarbonát

Staré ekologické zátěže

V areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., umístěném v Dolní oblasti se nevyskytují žádné sanační plochy starých ekologických zátěží a v důsledku toho zde neprobíhá žádná sanace.

 

Z výše provedených a plánovaných akcí vyplývá, že společnost, že společnost Vítkovické slévárny v rámci svých technických a finančních neustále zlepšuje kvalitu životního prostředí.